FORMS Poznań

ul. Rynarzewska 3a, 60-133 Poznań

Telefon

605 769 789

  • Home
  • RODO i Regulamin

RODO i Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI – RODO

Niniejsza Polityka prywatności i cookies określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.
Polityka prywatności i cookies została przyjęta przez Administratora danych w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Administrator danych zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają Państwu realizację uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów.

DANE ZBIERANE SĄ PRZEZ:
FORMS Paweł Kasprzak z siedzibą w Poznaniu, ul. Rynarzewska 3a,
tel. 605769789, e-mail: osteopatia.kasprzak@o2.pl

Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych osobowych: Paweł Kasprzak, osteopatia.kasprzak@o2.pl

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.
Mają Państwo prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody – mogą Państwo ją cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej. Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE PACJENTÓW:
Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy z pacjentem, wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (przechowywanie dokumentacji) oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora (marketing usług własnych oraz zabezpieczenie przed roszczeniami), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO.
Podanie danych przez pacjenta jest wymagane przez przepisy dotyczące dokumentacji pacjentów i odmowa ich podania uniemożliwi nam świadczenie usług.
Dostęp do danych mogą mieć, Paweł Kasprzak, oraz w ograniczonym zakresie osoby prowadzące rejestrację i potwierdzanie telefoniczne pacjentów (tylko numer telefonu w celu rejestrowania, oraz udzielania informacji dotyczących wizyt). Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach. Dane przechowywane będą przez okres nawet ponad 30 lat – ze względu na obwiązujące przepisy dotyczące dokumentacji pacjentów.

DANE OSOBOWE ZAWARTE W KORESPONDENCJI E-MAILOWEJ:
Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora –
czyli utrzymywania korespondencji mailowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko oraz wszelkie inne dane, które przekażą nam Państwo w korespondencji mailowej. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne i nie jest wymagane żadnymi przepisami, ale jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy w stanie utrzymywać z Państwem komunikacji e-mailowej. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznym serwerze pocztowym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach. Dane przechowywane będą przez okres 10 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.

DANE OSOBOWE ZAWARTE NA FAKTURACH I INNYCH DOKUMENTACH KSIĘGOWYCH:
Przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (prowadzenia dokumentacji księgowej) oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora (ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO.
Przetwarzane są następujące dane: nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy, numery NIP, ewentualne dane osoby podpisującej oraz inne dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych. Obowiązek przetwarzania tych danych wynika z obowiązujących przepisów rachunkowych i podatkowych. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych zewnętrznym firmom księgowym i kancelariom prawnym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego, a także firmy pocztowe i kurierskie, w przypadku przesyłania korespondencji. Państwa dane, w przypadku realizacji płatności, będą przekazywane do banków. W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
Dane przechowywane będą przez okres 10 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń. Dane pozyskiwane są od Państwa oraz z publicznych rejestrów (CEIDG, KRS).

DANE OSOBOWE ZAWARTE W PROCESACH REKRUTACYJNYCH (CV, LISTY MOTYWACYJNE):
Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych jest dobrowolne, nie jest wymagane żadnymi przepisami, ale odmowa podania danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym. Przetwarzane są dane podane przez Państwa w zgłoszeniu. Dostęp do danych mogą mieć zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach. Dane przechowywane będą podczas prowadzenia rekrutacji oraz do pół roku później, chyba że kandydat cofnie udzieloną zgodę na przetwarzanie danych.

PODSUMOWANIE:
Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymogami RODO.
Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed działaniami osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

REGULAMIN WIZYT

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji i odwołania terminu wizyty w FORMS gabinety
Fizjoterapii i Osteopatii prowadzonym przez Pawła Kasprzaka, ul. Rynarzewska 3a w Poznaniu,
2. Rezerwując wizytę w FORMS Pacjent oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem
i przyjmuje go bez żadnych zastrzeżeń. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia
rezerwację wizyty.
3. FORMS prowadzi terminarz zapisów. Pacjenci obsługiwani są zgodnie z kolejnością zapisu.

§ 2 Rezerwacja wizyty
Rezerwacji wizyty w gabinetach FORMS można dokonywać:
a) osobiście, w gabinetach FORMS przy ulicy Rynarzewskie 3a w Poznaniu, od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 17:30 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy),
b) telefonicznie pod numerami +48 605769789 w godzinach otwarcia.

§ 3 Potwierdzenie rezerwacji
Po dokonaniu rezerwacji wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość SMS na numer telefonu podany
przy rezerwacji zawierającą potwierdzenie dokonanej rezerwacji oraz informacje dot. obowiązywania
niniejszego Regulaminu wraz z odesłaniem do jego treści znajdującej się na stronie internetowej
forms-med.pl

§ 4 Potwierdzenie wizyty
1. Tydzień poprzedzający wizytę Pacjent jest informowany telefonicznie lub poprzez SMS na numer
telefonu podany przy rezerwacji zawierającą przypomnienie o dacie wizyty oraz prośbę o jej
potwierdzenie.
2. W dzień poprzedzający wizytę Pacjent otrzymuje od FORMS wiadomość SMS na numer telefonu
podany przy rezerwacji zawierającą przypomnienie o dacie wizyty oraz prośbę o jej potwierdzenie.
FORMS może również kontaktować się telefonicznie w celu potwierdzenia wizyty.
2. Brak potwierdzenia wizyty przez Pacjenta w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z jej
odwołaniem.

§ 5 Odwołanie wizyty
1. W przypadku braku możliwości pojawienia się na wizycie należy ją odwołać nie później niż na 12
godzin przed jej rozpoczęciem.
2. Wizytę można odwołać:
a) dzwoniąc lub wysyłając wiadomość SMS o treści NIE w odpowiedzi na SMS, o którym mowa w § 4
pkt 1 Regulaminu,
b) osobiście w gabinetach FORMS wskazanych w § 2 pkt. a) Regulaminu.
3. Nieodwołanie wizyty w terminie wskazanym w pkt 1 powyżej lub niestawienie się na wcześniej
potwierdzoną wizytę skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 100% za wizytę, na którą
był umówiony Pacjent, zgodnie ustalonymi stawkami za terapię
4. Płatności kwoty, o której mowa w pkt 3 powyżej należy dokonać przelewem na numer
rachunku bankowego 62 1090 1362 0000 0001 0484 1710
albo osobiście w gabinetach FORMS wskazanych w § 2 pkt. a) Regulaminu.

§ 6 Spóźnienia
W przypadku spóźnienia się na wizytę jej czas może zostać skrócony o czas spóźnienia Pacjenta.
Spóźnienie powyżej 15 minut traktowane jest jako rezygnacja z wizyty, która skutkuje obowiązkiem
zapłaty kwoty, o której mowa w § 5 pkt 3 Regulaminu. W powyższej sytuacji Gabinety FOMRS
zastrzega sobie prawo przyjęcia innego Pacjenta.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 maj 2022 r.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

KONTAKT:

e-mail: pawel_kasprzak@o2.pl
Kom. 605 769 789